* Chương trình áp dụng từ ngày 29/11/2019

* Sản phẩm trong chương trình không áp dụng chính sách đổi trả.